แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

+ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

● สำนักงานปลัด

♦แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานสำนักงานปลัด-ไตรมาสที่1ปี2563

♦แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานสำนักงานปลัด-ไตรมาสที่-2-ปี-2563

♦แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานสำนักงานปลัด-ไตรมาสที่-3-ปี-2563

♦แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานสำนักงานปลัด-ไตรมาสที่-4-ปี-2563

● กองคลัง

● กองช่าง

● กองการศึกษา ศานา และวัฒนธรรม

♦แผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบ-ไตรมาสที่-1-2-ปี-2563

+ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

● สำนักงานปลัด

♦ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561)

♦ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 – มีนาคม 2562)

♦ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 – มิถุนายน 2562

♦ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562)

● กองคลัง

● กองช่าง

● กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

♦แผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ-ปี-2561-2562

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"