องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
 คำชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจ ความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
2. ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปพัฒนา  ปรับปรุง  แก้ไขการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  ให้มีคุณภาพต่อไป
3. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน
4. เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ ดังนี้
5   หมายถึง   ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4   หมายถึง   ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3   หมายถึง    ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
2   หมายถึง    ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
1   หมายถึง    ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 เพศ        ชาย         หญิง
2 อายุ  ต่ำกว่า 20 ปี                  20  – 29 ปี                30 – 39  ปี

 

  40  – 49 ปี                  50 – 59 ปี                    60   ปีขึ้นไป

3 ระดับการศึกษาสูงสุด  ประถมศึกษา                 มัธยมศึกษา                 อนุปริญญา
 ปริญญาตรี                    สูงกว่าปริญญาตรี
4 อาชีพ

 

 

 รับราชการ – รัฐวิสาหกิจ             รับจ้าง / เกษตรกร                นิสิต / นักศึกษา
 พนักงานจ้างบริษัท                    ธุรกิจส่วนตัว                        อื่น ๆ
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ข้อที่ ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ ระดับระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
             
  1 มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่เห็นได้ง่าย
  2 มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
  3 ระยะเวลาการใด้รับริการ
  4 ความสุภาพในการให้บริการ
  5 ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
  6 การจัดสถานที่รอให้บริการ
  7 มีน้ำสะอาดบริการอย่างเพียงพอ
  8 ห้องน้ำสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ
  9 สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
  10 การจัดลำดับการให้บริการมีความยุติธรรม
             
 ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ