องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร

🟣รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565