รายงานทางการเงิน

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน

🟠รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🟠รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🟠รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

🔶รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

🔶รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

🔶ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน แรก) รายละเอียด คลิก!

🔶ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน แรก) รายละเอียด คลิก!

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

🔶รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

🔶รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

🔶รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

🔶รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2562

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

♦ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนแรกรายรับ-จ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

♦รายรับ-จ่าย♦ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน♦งบแสดงฐานะการเงิน

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"