องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

หน้า: 1 2

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

🟠ประจำปี พ.ศ.2566

       🔷กำหนดสมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566

       🔷เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1

       🔷กำหนดสมัยประชุมสมัยแรก สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1

       🔷รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

       🔷ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1

        🔷เรียกปะชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

        🔷รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

        🔷ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

        🔷เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3

        🔷รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

        🔷ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

        🔷รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

        🔷ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

         🔷เรียกประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 4

         🔷รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

         🔷ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

         🔷เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

         🔷รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

🟠ประจำปี พ.ศ.2565

🔷เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

🔷รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก

🔷กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565

🔷เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1

🔷รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

🔷รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

🔷เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2

🔷รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

🔷เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3

🔷รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

🔷เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

🔷รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

🔷รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งแรก

🔷รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

🔷รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

🔷เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4

🔷รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

 

หน้า: 1 2