องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

                      วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาทเยอเหนือ นายหา บัวจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัญที่ 3 ครั้งที่ 1  น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาทเยอเหนือ เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจ การบริหารกิจการตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  รวมถึงการรับฟังปัญหาจากฝ่ายบริหารในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตจำนงของผู้บริหารในการทำงานบนความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต นั้น

             โดย ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม เข้ารับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้