ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"