ประชุมสภาสมัยสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"