องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

ประชุมสภาสมัยสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2