องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้จัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนปฎิบัติการ
         -วันที่ 6 พ.ค. 65     เวลา 09.30 น. ศาลาประชาคมบ้านกันตรุม ม.6
                                              เวลา 13.00 น. ศาลาวัดบ้านเตรี๊ยะ ม.6
        – วันที่ 9 พ.ค. 65     เวลา 09.30 น. ศาลาประชาคมบ้านคูสี่แจ ม.7,8
                                              เวลา 13.00 น. ศาลาประชาคมบ้านหนองพัง ม.4
       – วันที่ 10 พ.ค. 65  เวลา 09.30 น. ศาลาประชาคมบ้านปราสาทเยอ ม.1
                                             เวลา 13.00 น. ศาลาประชาคมบ้านปราสาทเยอ ม.10
       -วันที่ 11 พ.ค. 65   เวลา 09.30 น. ศาลาประชาคมบ้านปราสาทเยอ ม.2
                                             เวลา 13.00 น. ศาลาประชาคมบ้านพิทักษ์ ม.9
       -วันที่ 12 พ.ค. 65   เวลา 09.30 น. ศาลาประชาคมบ้านประอาง ม.3
                                             เวลา 13.00 น. ศาลาประชาคมบ้านประอาง ม.11
                          โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมประชาคมและงานพัฒนาชุมชน งานจัดเก็บรายได้ งานสาธารณสุข งานนิติกร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกองช่าง ออกหน่วยบริการประชาชน และเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปราสาทเยอทั้ง 11 หมู่บ้านมีส่วนร่วมเสนอ แสดงความคิดเห็น ประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้นำหมูบ้าน สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ อสม.ที่จัดสถานที่และอำนวยความสะดวก ในการประชาคม ครั้งนี้