องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ประกาศนโยบาย/เจตจำนงค์ต่อการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสสุจริต