องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ประกาศนโยบาย/เจตจำนงค์ต่อการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสสุจริต

🟣รายงานผลตามนโยบายการสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy

🟣ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์NO Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.2566

🟣เจตจำนง โนยบาย และมาตรการ ของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

🟣ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

🟣เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

🟣เจตจำนงของผู้บริหาร ปี 2564

🟣เจตจำนงของผู้บริหาร ปี 2563

🟣ประชาสัมพันธ์แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563