จัดเตรียมสถานที่พักคอย

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"