องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

คู่มือบริการประชาชน

กระบวนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

*️⃣ การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (รายใหม่)

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง)

*️⃣ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์)

*️⃣ การขอรับเงินผู้ป่วยเอดส์

*️⃣ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

*️⃣ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

*️⃣ การรับชำระภาษีป้าย

*️⃣ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

*️⃣ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

*️⃣ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

*️⃣ ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

*️⃣ การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

*️⃣ ขอใบอนุญาตจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

*️⃣ การต่อใบอนุญาตจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

*️⃣ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

*️⃣ การขออนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร

*️⃣ การขออนุญาตขุดดินและถมดิน

*️⃣ บริการแบบบ้านเพื่อประชาชน