องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมโครงการจัดถังขยะเปียกลดโลกร้อนระดับพื้นที่ครัวเรือน โรงเรียน/ศพด.

                 ระหว่างวันที่  24 -26  มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินโครงการจัดถังขยะเปียดลดโลกร้อนระดับพื้นที่ครัวเรือน โรงเรียน /ศพด. โดยลงประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และติดตามการจัดทำถังขยะเปียกในครัว ทั้ง 11 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ