องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566

                  วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เข้ารับ เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ ทั้ง 5 ด้าน

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล

ดาวน์โหลดเอกสาร